Чланство

Чланство у Удружењу заснива се на принципу добровољности.

Редовни члан Удружења се постаје учлањењем у Друштво библиотекара Републике Српске.

Редовни чланови Удружења могу бити:  библиотеке, радници који обављају стручне библиотечке послове, радници који су ангажовани на обављању административно-техничких послова у библиотекама, пензионисани библиотечки радници и студенти библиотекарства.

Након попуњавања е-Приступнице потребно је да уплатите износ годишње чланарине.

Према Одлуци Управе Друштва библиотекара РС, чланарина за редовне чланове Друштва у календарској 2023. години износи:

  • Национална и универзитетска библиотека– 250,00 КМ
  • Матичне библиотеке – 200,00 КМ
  • Народна библиотеке – 100,00 КМ
  • Факултетске библиотеке – 100,00 КМ
  • Појединачне чланарине – 10,00 КМ.

Правна лица – библиотеке чланарину плаћају по достављању фактуре од стране Друштва библиотекара РС за текућу годину.

Појединачне чланарине може да уплати:

§  Правно лице, односно установа, за своје запослене и

§  Физичко лице – појединац (уплатом у пошти, банци или путем услуге електронског банкарства).

Правна лица која уплаћују појединачне чланарине за своје запослене  требају попунити Образац за евиденцију уплате чланарина правних лица, који садржи:
1/ податке о уплатиоцу
2/ податке о броју чланова за које се чланарина уплаћује
3/ податке за достављање предрачуна / рачуна.

Образац за евиденцију уплате чланарина – правна лица

На основу претходно унијетих података у Образац за евиденцију уплате чланарина правних лица Друштво библиотекара Републике Српске ће правном лицу издати одговарајућу фактуру у виду предрачуна/рачуна.

Попуњени образац потребно је доставити на адресу  bibliotekarirs@gmail.com.

Физичко лице – појединац чланарину уплаћује на текући рачун: 5620060000257542 код НЛБ Развојне банке.

Уколико се уплаћује више од једне чланарине (за физичка лица) потребно је попунити Образац за евиденцију уплате чланарина физичких лица, који садржи:

1/ податке о уплатиоцу
2/ податке о броју чланова, за које се чланарина уплаћује.

Образац за евиденцију уплате чланарине – физичка лица

Попуњени образац потребно је доставити на адресу  bibliotekarirs@gmail.com.

Редовним и правовременим плаћањем чланарина омогућава се несметан рад, измиривање обавеза и реализација планираних активности Друштва библиотекара Републике Српске.