Библиотекарство Српске

Биљана Билбија „ Библиотекарство Српске“– нова адреса за приступ знању

Праћење развоја савременог библиотекарства је наша потреба и обавеза, која је у складу са захтјевима савремених корисника и могућностима нових технологија. Најчешћи облици неформалног образовања и усавршавања библиотекара су семинари, конференције, конгреси, стручна литература, зборници радова и извјештаји, стручни библиотечки и информациони портали, стручни и научни часописи.
Осјетивши потребу оснивања стручног часописа који би био од посебног интереса за библиотекаре, Управа Друштва библиотекара Републике Српске је 6. 6. 2003. донијела Одлуку о оснивању и издавању стручног часописа, а који је, под називом Библиотекарство Српске уписан у Регистар јавних гласила РС 15. 12. 2005, под редним бројем 506.

Библиотекарство Српске је часопис чија је основна намјена ширење савременог, оригиналног истраживачког рада, анализа и коментара који се односе на библиотекарску праксу и процедуре, као и разматрање бројних питања сродних дисциплина.Основан је са намјером да постане покретач активности у области библиотекарства и информатике, да понуди актуелне, ауторитативне анализе, да доноси рјешења и предлаже промјене.

Укратко, програмска концепција овог часописа може се представити у неколико основних тачака:

– да подиже ниво свијести о значају омогућавања приступа знању и     информацијама свима, – да прати развој библиотекарства и потстиче иновације,– да помаже библиотекарима, информатичарима и другим информационим стручњацима у доношењу одлука,– да потстиче комуникацију и размјену резултата научног истраживања и њихову имплементацију,– да прати и промовише препоруке међународних библиотечких организација,– да обезбиједи простор за дискусију о значајним темама.Као резултат великог залагања и ентузијазма Уређивачког одбора, са поносом представљамо први број часописа Библиотекарство Српске, који доноси низ радова најзначајнијих ауторитета у области библиотекарства и информатике из РС и Републике Србије. Ови радови представљају резултате различитих приступа и аспеката истраживања.Часопис садржи и приказе нових публикација, студије, прегледе, као и практичне информације. Радови су адекватно представљени, у складу са прописаним стандардима за стручне часописе (већина има апстракт на енглеском језику, сажимајући његов садржај, и нудећи кључне ријечи; апстракти на српском језику, уколико су наведени, обично претходе тексту; радове прати библиографија или листа цитираних наслова, која је од посебног значаја јер упућује на даља истраживања; фусноте упућују на изворе преузимања садржаја; радови имају УДК класификациону ознаку). Часопис доноси и акте о оснивању Друштва библиотекара Републике Српске, упознаје нас са његовим радом, организацијом, Статутом и Кодексом.Илустрован је бројним фотографијама са најзначајнијих догађаја, скупова и семинара, иако слабије резолуције.Одговарајући број стручних чланака потврђује и задовољава прописане стандарде за овај тип часописа.Испуњени су и остали технички прописи.

Први број часописа Библиотекарство Српске нам нуди значајне радове, садржајно разнолике, који су резултат различитих врста истраживања, аспеката, приступа и методологија, различитих намјена и облика представљања.Уређивачки одбор је обезбиједио садржајно занимљив број који доприноси богаћењу теоријске основе библиотекарства и информатике. Стратешки циљ овог часописа је постозање и одржавање квалитета садржаних радова, како би стекао референтност у библиографским базама.  Библиотекарство Српске је дуго очекиван и потребан стручни часопис. Овај значајан извор стручних информација захтијева активно учешће свих стручњака из области библиотекарства и информатике из Републике Српске. Као такав, он треба да пружа подршку истраживачима и студентима, да постане партнер у формалном образовању, стручном и доживотном усавршавању библиотекара, као приручник и референса за информациону писменост, алат за будућу каријеру,  са амбицијом и тежњом да има лидерство у одговорности.

    
Вишеград, 15. 6. 2009.