Закључци са састанка Управе Друштва библиотекара Републике Српске Бања Лука, 14. јун 2019. године

Управа Друштва библиотекара Републике Српске и Народна и универзитетска библиотека Републике Српске,

организовали су 14. јуна 2019. године у Бањој Луци састанак са библиотекарима факултетских библиотека оба јавна универзитета у Републици Српској.

На састанку се разговарало о статусу библиотекара факултетских библиотека и проблемима у њиховом раду.

Факултетске библиотеке у Републици Српској припадају истовремено и систему високог школства и библиотечко-информационој дјелатности. На њихов рад примјењују се прописи из области високог образовања, а то су Закон о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју, Закон о високом образовању и подзаконска акта донијета на основу њих, те статути универзитета и факултета у чијем се саставу налазе.

Прописи из области библиотекарства примењују се у сегментима рада библиотека који се односе на стручни библиотечко-информациони рад.

Мјесто библиотеке у образовном систему универзитета и појединих факултета није довољно регулисано у правним актима и документима.

Библиотечки радници и њихова дјелатност најчешће су невидљиви у систему високог образовања.

Мјесто библиотеке у образовном систему универзитета, као и пословна и развојна политика треба да буду регулисани интерним правилима, доступним свим радницима и корисницима библиотеке.

Отклањањем недостатака, недоречености и контрадикторности у законској легислативи, поправио би се статус библиотекара у факултетским библиотекама.

На састанку су донесени су сљедећи закљуци:

 1. Побољшати одредбе закона и прописа из области високог образовања који се односе на библиотеку, библиотечке раднике и библиотечко-информациону дјелатност.
 2. Дефинисати јасан положај библиотеке у документима факултета, посебно статута, тј. навести библиотеку као стручну службу факултета.
 3. Доношење правилника о раду библиотеке (сваки факултет посебно) који треба да садржи прописе за обављање стрчног рада библиотеке (простор, опрема, фонд, запослени, радно вријеме, набавка грађе, обрада, смјештај,коришћење грађе). У правилнике у раду обавезно унијети да се фондбиблиотеке формира средствима намијењених библиотеци.
 4. Дефинисати финасијска средства која су искључиво намијењена за куповину библиотечког фонда.
 5. Набавку библиотечке грађе ускладити са потребама.
 6. Дефинисати положај библиотекара, да ли су административно или нанаставно особље.
 7. Дефинисати положај академских звања другог и трећег циклуса студија у систематизацији радних мјеста у високошколским и факултетским библиотекама.
 8. Признавање и вредновање стручног усавршавања запослених у високошколским и факултетским библиотекама.
 9. Учешће у јединственом библиотечко-информационом систему Републике Српске RS. (могућност израде библиографије истраживача и веза са E-CRIS.RS)
 10. Омогућити приступ електронским научним изворима (часописима, књигама, базама података)
 11. Радити на повећању сопствене видљивости кроз вођење библиотечке статистике коју можемо користити као аргумент у тражењу бољих услова, боље опреме, за рјешавање текућих проблема библиотеке и као начин да промовишемо сопствену струку кроз приказивање статистичких показатеља о раду библиотеке којима мијењамо слику о томе шта библиотекар ради.