Јавни позив за достављање приједлога за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” у 2023. години

КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ ЂОРЂЕ ПЕЈАНОВИЋ

ЈАВНО ПОЗИВА

Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке, градске и општинске органе управе надлежне за област културе, библиотечке, просвјетне, културне и јавне раднике, кориснике библиотечких услуга, као и сва друга правна и физичка лица да доставе

ПРИЈЕДЛОГЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ

„ЂОРЂЕ ПЕЈАНОВИЋ” у 2023. години

1. НАЈБОЉОЈ БИБЛИОТЕЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

2. НАЈБОЉЕМ БИБЛИОТЕКАРУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

3. НАЈБОЉЕМ МЕНАЏЕРУ У БИБЛИОТЕЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

На основу одредаба члана 4, члана 5 и члана 6 Правилника о додјели награде „Ђорђе Пејановић”, које се односе на услове и критеријуме за додјелу награде

1. БИБЛИОТЕКА, која је предложена за награду треба да је остварила запажене резултате на промоцији библиотекарства и библиотечке дјелатности и анимацији корисника библиотечких услуга, а нарочито да је:

 • У континуитету постизала резултате који представљају значајан допринос унапређењу библиотекарства, библиотечке дјелатности и професије;
 • Развијала све облике културних дјелатности с циљем популаризације књиге и других врста библиотечке грађе;
 • Доприносила ширењу и учвршћавању библиотечке мреже, развоју библиотечко-информационог система, примјени нових информационих технологија и аутоматизацији библиотечког пословања;
 • Била активна у културном и јавном животу у својој средини;
 • Помагала и унапређивала васпитно-образовни рад;
 • Сарађивала са другим културним и васпитно-образовним установама;
 • Својим укупним дјеловањем афирмисала библиотекарство, библиотечку дјелатност и професију.

2. БИБЛИОТЕКАР који је предложен за награду, без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен, мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске.

КАНДИДАТ за награду треба да је постигао значајна остварења у области библиотекарства и библиотечке дјелатности, а нарочито да се истицао:

 • Вишегодишњим преданим и континуираним радом у струци;
 • Постигнутим резултатима, личним усавршавањем и доприносом професији;
 • Самосталношћу и креативношћу у раду;
 • Колегијалним односима према сарадницима и корисницима услуга;
 • Учешћем у активностима библиотеке на плану популаризације књиге и других врста библиотечке грађе;
 • Коришћењем нових информационих технологија;
 • Поштовањем етичког кодекса библиотекара Републике Срске
 • Објављивањем теоријских, истраживачких и стручних радова из области библиотекарства и њему сродних дисциплина и дјелатности;
 • Професионалном сарадњом са другим културним и васпитно-образовним установама у својој средини и шире.

3. МЕНАЏЕР који је предложен за награду, без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен, мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске.

 • Кандидат за награду треба да:
 • Успјешно планира све активности које спроводи библиотека;
 • Организује библиотечке ресурсе с циљем бољег спровођења активности;
 • Управља ресурсима библиотеке и обезбиједи квалитетну контролу активности и мјерљиве резултате;
 • Посједује одговарајуће знање из области менаџмента и библиотекарства;
 • Руководи библиотечким активностима усмјеравајући их ка одржавању стабилности, унапређивању и промоцији пословања библиотеке;
 • Чини библиотеку видљивом и препознатљивом у локалној заједници у којој дјелује.

Приједлоге слати на адресу:

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Стефана Немање 6

71123 Источно Сарајево са назнаком ЗА КОМИСИЈУ, а најкасније до 25. априла 2024. године или  у електронском облику на е-mail: bibliotekarirs@gmail.com.